Kategorie
Artykuł

VAT i edukacja

Stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości zero procent stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
– przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o VAT.

Przez placówki oświatowe rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy o VAT).

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości zero procent podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT (zob. art. 86 ust. 13 ustawy o VAT), tj.:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  • drukarki,
  • skanery,
  • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Do sprzętu komputerowego, dla którego możliwe jest stosowanie zerowej stawki podatku VAT w przypadku ich dostawy placówkom oświatowym można zaliczyć także urządzenia multiboard (tablica interaktywna z komputerem).

Preferencyjna zerowa stawka VAT dla dostawy ww. sprzętu komputerowego może być zastosowana, w przypadku dostawy dla placówek oświatowych pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (zob. art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT). Dostawca obowiązany jest przekazać kopię tego dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (zob. art. 83 ust. 15 ustawy o VAT).